SIA Intelitech īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu, un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde

Projekts Nr. : 1.2.1.1/18/A/006

Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Šobrīd ir apzinātas iespējamās tehnoloģijas un principi mērķa sasniegšanai. Veikta lielākās daļas komponenšu izvēle, balstoties uz veiktajiem aprēķiniem un simulācijām, kā arī ir uztīti nepieciešamie induktori. Izstrādāta principiālā shēma un iespiedplate.